Súhlas so spracovaním
osobných údajov

Vyhlásenie Užívateľa

Užívateľ aplikácie PalmApp stlačením nižšie uvedeného tlačidla udeľuje spoločnosti PalmApp Tech s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 09707123, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 340850 (ďalej len „Prevádzkovateľ Aplikácie“) a svojmu zamestnávateľovi, s ktorým uzavrel dohodu o účasti na benefitnom programe PalmApp svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci účasti Užívateľa ako zamestnanca na benefitnom programe PalmApp zamestnávateľa za ďalej uvedených podmienok.

Účely spracúvania

Program PalmApp

Aplikácia PalmApp slúži ako prostriedok na jednoduché vyplácanie preddavkov (záloh) na mzdu, plat alebo odmenu z dohody alebo prípadných ďalších mzdových nárokov Užívateľa ako zamestnanca Užívateľovi. Prevádzkovateľ Aplikácie za týmto účelom poskytuje svoju aplikáciu a systémy pre administráciu výplaty záloh na mzdu Užívateľovi a pre zúčtovanie zostávajúcej mzdy na výplatu Užívateľovi a spracúva osobné údaje Užívateľa v pozícii spracovateľa (sprostredkovateľa) povereného zamestnávateľom Užívateľa ako správcom (prevádzkovateľom).

Kategórie spracúvaných údajov

Program PalmApp

Súhlas s prenosom údajov medzi Prevádzkovateľom a zamestnávateľom

Užívateľ zároveň súhlasí s odovzdávaním (prenosom) ďalej uvedených údajov medzi Prevádzkovateľom a zamestnávateľom Užívateľa v rámci benefitného programu PalmApp.

Právo odvolať súhlas

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže Užívateľ kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu nemôže pokračovať a neudelenia súhlasu nemôže ani začať účasť Užívateľa na programe alebo v rámci programu odmien na odporúčanie.

Ďalšie informácie o spracúvaní

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov je možné získať ako súčasť informácií o ochrane osobných údajov.